SHRI GURUJI - Pioneer of A New Era
C. P. BHISHIKAR
Translated into English by SUDHAKAR RAJE
SAHITYA SINDHU PRAKASHANA, BANGALORE
SHRI GURUJI: PIONEER OF A NEW ERA. English. By C. P. BHISHIKAR, Translated from Hindi by SUDHAKAR RAJE. A biography of M. S. Golwalkar (1906-1973), second Sarsanghachalak of Rashtriya Swayamsevak Sangh. Published by SAHITYA SINDHU PRAKASHANA, Bangalore – 560 001, Bharat.
Publishers
First edition: 1999
SAHITYA SINDHU PRAKASHANA
14/3A, Nrupatunga Road
Bangalore – 560 001 (Bharat)
ISBN 81-86595-16-3
Cover designed by: Sudhakara Darbe
Typeset by: Creative Graphics, Bangalore
Printed at: Rashtrotthana Mudranalaya, Bangalore – 560 019.